Richard Száraz

URBACT - Slovenské kontaktné miesto

Speaker 9

Podrobnosti

Richard Száraz je absolvent Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre v odbore verejná správa a regionálny rozvoj. Počas štúdia sa zúčastnil letnej školy pod vedením Katedry verejnej správy, spolupracoval s MAS Dolná Nitra, absolvoval stáž na Odbore stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja. Pracuje na pozícii národného kontaktného bodu pre Operačný program URBACT

Anotácia

Operačný program URBACT je program európskej územnej spolupráce, ktorý už 15 rokov podporuje udržateľný a integrovaný rozvoj v mestách po celej Európe. Zapojením sa do operačného programu môžu mestá získať cennú skúsenosť z európskeho prostredia a získať podnety pre riešenie vlastných problémov. Zamestnanci miestnych samospráv a organizácií zriadených mestom získajú užitočné vedomosti, ktoré sa v praxi osvedčili.