Zora Pauliniová

Útvar hlavnej architektky mesta Bratislava | Cyklokoalícia, o. z.

Speaker 8

Podrobnosti

Zora Pauliniová prepája rolu architektky a facilitátorky pri územnom a komunitnom rozvoji. Má rozsiahle skúsenosti ako facilitátorka verejných stretnutí a plánovacích procesov so zapojením verejnosti.

Je spoluatorkou knihy „Verejné priestory“ a viedla viaceré plánovacie procesy v Bratislave i v iných mestách – v roku 2015 proces „Hovorme o Šafku“, v roku 2016 „Oživme verejné priestory“ v Bratislave - Starom Meste a v roku 2017 proces „Ako ďalej, Kollárko“. V roku 2018 sa spolupodieľala na príprave Manuálu verejných priestranstiev pre mesto Prešov a začala pracovať aj na Útvare hlavnej architektky v Bratislave, kde spolupracuje na participatívnych procesoch pri tvorbe urbanistickej štúdie „Centrálna rozvojová os Petržalky“.